Naciśnij “Enter” aby skoczyć do treści

Polityka Cookies

 1. Postanowienia ogólne
 2. Cel i zakres zbierania danych
 3. Podstawa przetwarzania danych
 4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 5. Pliki „Cookies”
 6. Postanowienia końcowe
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej [http://www.blog-transportowy.pl/] jest właściciel witryny Blog Transportowy.
  2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów ludzi, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
   • przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu nie zgodnemu z tymi celami,
   • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci pozwalającej na identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż przez czas konieczny do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
  1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są używane do:
   • kontaktowania się z usługobiorcą (klientem)
   • celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z działalnością Usługobiorcy na stronie internetowej http://www.blog-transportowy.pl/
  2. Administrator przetwarza niżej wymienione dane osobowe Usługobiorców:
  3. Administrator ma prawo przetwarzać niżej wymienione dane określające metodę korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
   • Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, którego używał Usługobiorca.
   • Informacje o rozpoczęciu, finalizacji oraz sferze każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
   • Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest potrzebne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.
 3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Użytkowanie strony, jak i zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się potrzeba udostępnienia danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, indywidualnie podejmuje decyzję, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.
  2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
   1. osoba, której dane dotyczą, zgodzi się na to, chyba, że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
   2. jest to niezbędne do urzeczywistnienia umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
  3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie wiązało się z realizacją umowy lub potrzeby podjęcia działań przed zawarciem umowy na życzenie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b).
 4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
  1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  2. Wszystkim osobom dana jest możność do sprawdzenia przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a przede wszystkim prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, chwilowego lub stałego zawieszenia ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeśli są one niekompletne, nieaktualne, fałszywe lub zostały zebrane z pogwałceniem ustawy albo nie są już niezbędne do urzeczywistnienia celu, dla którego zostały zgromadzone.
  3. Celem realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości poprzez formularz kontaktowy.
 5. PLIKI „COOKIES”
  1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny ze zgodą na ich użycie.
  2. Implementacja plików „cookies” jest niezbędna do bezproblemowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje potrzebne do właściwego działania strony internetowej, przede wszystkim tych wymagających autoryzacji.
  3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje: Użytkownik ma prawo zadecydowania w sferze dostępu plików „cookies” do swojego komputera przez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Dokładne informacje o możliwości oraz metodach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych właściwą dla niebezpieczeństw oraz kategorii danych objętych ochroną, a przede wszystkim zabezpiecza dane przed ich ujawnieniem osobom postronnym, przywłaszczeniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z pogwałceniem aktualnych przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  2. Usługodawca udostępnia właściwe środki techniczne przeciwdziałające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieupoważnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.